क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो
1 निर्मला गुरुङ कार्यालय प्रमुख कृषि - - nirmala7g@yahoo.com
2 देवेश राई साङ्पाङ कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौँ) कृषि कृषि प्रसार 9767240344 akcdhading@gmail.com
3 दिनेश जमरकट्टेल कृषि अर्थ बिज्ञ (अधिकृत सातौँ) कृषि एग्री इको 9851102582 -
4 टेकनाथ हुमागाई लेखा अधिकृत (अधिकृत छैठौं) प्रशासन लेखा 9841658764 -
5 जयराम अधिकारी बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत सातौ) कृषि बाली संरक्षण 9847613673 -
6 दिल कुमारी माखिम बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत छैठौं) कृषि बाली संरक्षण 9866057531 -
7 हरि कृष्ण अधिकारी नायव सुब्बा (सहायक पाँचौ) प्रशासन प्रशासन 9845545589 -
8 रमिला डाँगी प्राविधिक सहायक (सहायकस्तर पाँचौ) कृषि - 9866947088 -
9 दिल बहादुर मगर ह.स.चा. - 9843334850 -
10 मान बहादुर राना कार्यालय सहयोगी - 9849350655 -
11 नवराज रिजाल कार्यालय सहयोगी - 9841064211 -
12 लेख कुमारी राना कार्यालय सहयोगी - 9840706769 -