कृषि विकास निर्देसनालय, बागमती प्रदेशको बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८ 13.43 MB
आलुको दादे रोग 98.85 KB
सुचिकृत जातहरुको विवरण 2080-03-30 2.62 MB
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८० 2.85 MB