कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 1.74 MB
प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम कार्यविधि 1.01 MB
कृषि यान्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ 849 KB
साना सिंचाई कार्यक्रम 1.61 MB
बीउ पूँजी परिचालन कार्यविधि, 2080 1.59 MB
प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यवििधि 2080 8.33 MB
खाद्य प्रणाली रुपान्तणका लागि माँगमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 3.89 MB