कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण आपूर्तिका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न चाहिने स्पेशिफिकेशनको फारम 7.98 MB
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० 1.74 MB
प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम कार्यविधि 1.01 MB
कृषि यान्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ 849 KB
साना सिंचाई कार्यक्रम 1.61 MB
बीउ पूँजी परिचालन कार्यविधि, 2080 1.59 MB
कृषि विकास निर्देसनालय, बागमती प्रदेशको बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८ 13.43 MB
आलुको दादे रोग 98.85 KB
सुचिकृत जातहरुको विवरण 2080-03-30 2.62 MB
प्रविधि र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यवििधि 2080 8.33 MB
खाद्य प्रणाली रुपान्तणका लागि माँगमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 3.89 MB
कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने फर्मेट 151.12 KB
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८० 2.85 MB